ஜெபமலை

நோக்கம்

                                          ஜெபமலையில் தேசத்திற்காக 24 மணிநேரம் ஜெபங்கள் ஏறெடுக்கப்பட வேண்டும்.

திட்டங்கள்

  ஜெபநடை தோட்டம்:

                   இந்தியாவின் மாநிலங்கள் விபரம் குறித்த ஜெபக் குறிப்புகள் மற்றும் தமிழ்நாட்டிலுள்ள மாவட்டங்களை குறித்த ஜெபக் குறிப்புகள் அடங்கிய வரைப்படங்களோடு ஜெபிக்க 70 குறிப்புகள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது

  ஜெப மாளிகை:

                   எல்லா ஜெபங்களும் நடைபெறுவதற்கான இடம் தான் ஜெப மாளிகை.திறப்பின்வாசல் ஜெபங்கள் , உபவாச ஜெபங்கள் மற்றும் பல ஜெப முகாம்கள் நடைப்பெறவும் சீக்கிரத்தில் கட்டப்பட வேண்டும்.

  ஜெப கிராமங்கள்:

                   அநேக ஜனங்கள் தங்கி ஜெபிக்க ஜெப கிராமங்களில் சில வீடுகள் உருவாக்கப்பட உள்ளது.

  ஜெப கோபுரம்:

                   தேசத்திற்காக 24 மணிநேரம் ஜனங்கள் ஜெபிப்பதற்காகவும் , ஜெப தீபம் முழு தேசமெங்கும் பரவவும் இச் ஜெப கோபுரம் அமைக்கப்பட உள்ளது.

   எஸ்தர் மாளிகை / மொர்தெக்காய் மாளிகை:

                   தினந்தோறும் ஜெப மலையில் ஜனங்கள் வந்து தங்கி ஜெபிக்க ஆண்களுக்கு மொர்தெக்காய் மாளிகையும் , பெண்களுக்கு எஸ்தர் மாளிகையும் உருவக்கப்பட உள்ளது.

   வேதாகம உலகம்:

                   வேதாகமத்தை குறித்த விளக்கப் படங்களும் , வசனங்களுடன் தெளிவாக அமைத்து , முழு வேதாகமத்தை தெளிவுபடுத்த அமைக்கப்பட உள்ளது.

   ஜெபமலை ஊழியங்கள்:

                   1 . தினந்தோறும் தேசத்திற்காக ஜெபிக்க ஜாமக்காரன் ஜெபம் நடைப் பெறுகிறது.

                   2 . வியாழக்கிழமை தோறும் உபவாச ஜெபம் நடைப்பெறுகிறது.